د فابریکې لید

CNC-روټر
د بارولو ساحه
بسته بندي2
بسته بندۍ ورکشاپ
ګودام
ګودام2
ورکشاپ
ورکشاپ2
CNC-روټر
CNC-روټر2
د اخراج ماشین
د اخراج ماشین2